Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zorgstructuur


Elk kind in beeld

We werken met het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Daarin staan alle gegevens van de kinderen, hun toets-resultaten, gesprekken met ouders en gegevens die invloed kunnen hebben op het functioneren van het kind, zoals gezondheid en belangrijke gebeurtenissen. Via het ouderportaal kunnen de ouders een deel van die gegevens bekijken en controleren.

1-zorgroute – elk kind onderwijs dat het nodig heeft

We volgen de vorderingen van de kinderen continu. We stellen groepsplannen op, zodat we de onderwijsbehoeften van elk kind kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk. Zo krijgt elk kind het onderwijs dat het nodig heeft. We bespreken regelmatig de resultaten, binnen het team en met de ouders.

Doelgericht werken en toetsen

We gebruiken de methode onafhankelijke toetsen van Cito om de kinderen te toetsen op het gebied van rekenen/wiskunde, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Deze toetsen nemen we twee keer per jaar af. Veel vaker toetsen we met methode-afhankelijke toetsen. Die geven de leerkracht een beeld of de doelen zijn behaald die in de voorgaande periode zijn gesteld. Om een goed beeld te krijgen van het functioneren van kinderen op sociaal emotioneel gebied, werken wij met de vragenlijsten van de methode ZIEN.

Extra aanbod en uitdaging voor meer en hoogbegaafde leerlingen

Naast kinderen die extra instructie nodig hebben, zijn er ook kinderen die een extra uitdagend aanbod nodig hebben. Elke week werken deze kinderen uit groep 5 tot en met 8 op een ochtend samen aan hun Levelwerk. Ook werken ze in groepjes aan projecten die een beroep doen op meerdere intelligenties en vaardigheden als samenwerken, taken verdelen, discussiëren, verslagleggen en presenteren. De meer- en hoogbegaafde kinderen in groep 8 melden we aan voor de verrijkingsklassen van het Hondsrug College.